صفحه اصلي > شرح وظايف

 

 

شرح وظايف کميته آموزش:

 • کميته آموزش در بهمن ماه هر سال موظف است:
 1. برنامه ريزي براي حداقل 4 برنامه آموزش تخصصي در طول سال آينده.
 2. برنامه ريزي براي حداقل 4 برنامه آموزش عمومي در سال آينده.
 3. فراهم سازي محتواي مطالب مورد نياز کميته انتشارات.
 4. برنامه ريزي براي کنگره دوسالانه.

شرح وظايف کميته انتشارات:

 1. تهيه ساليانه حداقل 4 محصول مکتوب آموزشي تخصصي.
 2. تهيه ساليانه حداقل 4 بسته آموزشي عمومي.

تبصره: نحوه انتشار اين مطالب بنا به محتويات آن و براساس نظر هيات مديره و منابع مالي موجود در قالب پوستر، بروشور، نشريه و يا انتشار در ساير نشريات خواهد بود.

شرح وظايف براي هريک از کميته‌هاي علمي:

 1. ارائه ساليانه حداقل يک عنوان مبحث تخصصي.
 2. ارائه ساليانه حداقل يک عنوان مبحث عمومي.
 3. تهيه موارد درخواستي کميته آموزشي براي ارائه به کميته انتشارات.

تبصره: هريک از عناوين فوق ميبايست همراه با جزئيات و تعيين مدرسين، جهت سمينار، کارگاه و غيره، طراحي و در بهمن ماه هرسال، براي برنامه ريزي سال بعد، در اختيار کميته آموزش قرار دهند.

شرح وظايف کميته روابط عمومي و بين الملل:

 1. برگزاري ساليانه 4 الي 8 گردهمائي مردمي.
 2. برگزاري ساليانه 4 الي 8 گردهمائي تخصصي.
 3. هماهنگي با سازمان صدا و سيما جهت معرفي کارشناسان ذيصلاح، مطابق با اهداف انجمن و شوراي سياستگزاري سلامت سازمان.
 4. برقراري ارتباط و ايجاد تعامل با انجمن ها و مراکز علمي پژوهشي داخلي و خارجي.
 5. عضوگيري و برقراري ارتباط با اعضا.

تبصره:  کليه گردهمائي ها بايستي با هماهنگي کميته آموزش باشد.

شرح وظيفه کميته مالي:

 1. جذب منابع مالي و يا ايجاد آن جهت پوشش هزينه هاي انجمن اعم از انتشارات، گردهمائي ها و ساير هزينه هاي جاري.
 2. انجام کليه عمليات مالي و حسابداري مربوط به درآمدها و هزينه هاي انجمن.


کليه کميته موظفند برنامه ساليانه خود را در بهمن ماه هر سال جهت تصويب به هيئت مديره ارائه داده و در پايان هر فصل نيز گزارش فعاليت هاي خود را کتبا ارسال نمايند.

مسئولين کميته‌ها:

 • کميته آموزش:  خانم دکتر پريسا اميري.
 • کميته انتشارات:  آقاي دکتر محمد هاشمي.
 • کميته مالي:  آقاي دکتر فرهاد حسين پناه.
 • کميته روابط عمومي و بين الملل:  آقاي دکتر محمد هاشمي.

مسئولين کميته‌هاي علمي:

 •     کميته غدد درون ريز:  آقاي دکتر فرهاد حسين پناه.
 •     کميته تغذيه:  آقاي دکتر سيد ضيا الدين مظهري.
 •     کميته روانشناسي:  آقاي دکتر سيد عبدالمجيد بحرينيان.
 •     کميته کودکان:  آقاي دکتر علي اکبر سياري.
 •     کميته جراحي:  آقاي دکتر منوچهر دوائي.
 •     کميته قلب و عروق:  خانم دکتر رويا کليشادي.
 •     کميته علوم پايه:  آقاي دکتر صالح زاهدي اصل.
 •     کميته تربيت بدني:  آقاي دکتر آرش قنبريان.